Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Arbetsgång och roller kring ett examensarbete

Obs:
Handledare och ämnesgranskare måste vara två olika personer (vid avdelningsinterna exjobb endast en rekommendation).
Ämnesgranskare och examinator måste vara två olika personer.
Handledare och examinator kan vara samma person.

Specifikationen

Studenten

skaffar sig information om förkunskapskrav och regler kring examensarbete, hittar ett examensarbete och en handledare. Rekommendation: handläggningstiden för exjobb blir kortare om studenten på egen hand också hittar en ämnesgranskare.

Studenten och handledaren

skriver en specifikation, fyller i deras del av blanketten, och samarbetsavtalet som tillsammans med bevis att studenten har förkunskaper lämnas till examinatorn / exjobbssamordnaren. Samordnaren påbörjar inte handläggningen av exjobbet förrän alla handlingar har lämnats in.

Exjobbssamordnaren

granskar specifikationen, kontrollerar blanketten och förkunskaper. Dessutom gör exjobbssamordnaren en mycket grov ämnesmässig granskning av specifikationen. Vederbörande bedömer vem som kan bli aktuell som ämnesgranskare av exjobbet, och lämnar därefter dokumentationen till densamme. I normalfallet finns ämnesgranskaren på IT-institutionen, men det förekommer att ämnesgranskningen görs av personer från andra institutioner eller motsvarande.

Examinatorn

Godkänner specifikationen

Ämnesgranskaren

har kontakt med handledaren, godkänner specifikationen (i samarbete med examinator) och skriver under blanketten och samarbetsavtalet. I praktiken är det ämnesgranskaren som ansvarar för, och godkänner innehållet i exjobbet.

Exjobbssamordnaren

ansvarar för att specifikationen och blanketten arkiveras, och att studenten registreras i Uppdok och GU-databasen.

Arbetet

Studenten

gör jobbet och skriver på rapporten, lämnar in material till ett mittkursmöte och gör en presentation vid detta möte, (samt opponerar mot ett annat exjobb vid en slutpresentation).

Handledaren

ger kontinuerlig handledning, ansvarar för arbetsplats och redskap, följer upp tidplan.

Exjobbssamordnaren

arrangerar ett mittkursmöte.

Ämnesgranskaren

har regelbunden kontakt med studenten, och granskar rapportens upplägg i skrivandets initiala skede, samt godkänner så småningom att en preliminär version av rapporten finns som underlag inför presentation av exjobbet. Deltar i mittkursmötet.

Examinatorn

deltar i mittkursmötet.

Examinationen

Studenten

tar kontakt med ämnesgranskaren angående tid och plats för presentation och opposition, och anmäler detta sedan till exjobbssamordnaren.

Exjobbssamordnaren

För exjobb på avancerad nivå (D och E): schemalägger och annonserar muntliga presentationer med tillhörande opposition. Informerar studenten, handledaren, ämnesgranskaren och examinatorn.

Studenten

distribuerar en något så när färdig version av rapporten minst fem hela arbetsdagar innan presentationen.

Studenten

ger en muntlig presentation.

Ämnesgranskaren och Examinatorn

är närvarande vid presentationen, godkänner den, och lämnar synpunkter på rapporten.

Studenten

färdigställer rapporten med beaktande av synpunkter och regler för utformningen, lämnar över rapporten till ämnesgranskaren.

Ämnesgranskaren

godkänner rapporten med avseende på innehåll och struktur, samt anmäler till exjobbssamordnaren att exjobbet är klart.

Studenten

lämnar in rapporten för arkivering genom att skicka en digital version av rapporten till exjobbssamordnaren. Vi trycker inga exemplar av rapporten, inte heller betalar vi för utskrift av rapporter. Studenten kan på egen bekostnad få tryckta kopior via repro eller (för civ ing utbildningar) via receptionen på Ångström.

Exjobbssamordnaren

tillser att ämnesgranskaren och examinatorn får blanketten får underskrift.

Examinatorn

Godkänner rapporten med avseende på formalia och innehåll. Skriver under blanketten och tillhörande Uppdok-dokument.

Exjobbssamordnaren

Rapporterar till Uppdok och GU-databasen. Lägger in rapporten i DiVA (ej sekretessbelagda rapporter).

Om det inte går som planerat

Ämnesgranskaren skall informeras omgående i följande fall:

 • uppehåll eller avbrott av examensarbetet,
 • avvikelse från tidplanen i specifikationen med mer än 2 veckor på ett delmoment, eller mer än 4 veckor sammanlagd,
 • byte av handledare,
 • studenten accepterar arbetsuppgifter som kan antas påverka tidsplanen,
 • annan ändring av specifikationen, eller avvikelse från den,
 • ledningen på arbetsplatsen lämnar ett arbetserbjudande till studenten,
 • studenten upplever brister i handledning eller arbetsmiljö,
 • omständigheter som kan förväntas leda till svårigheter med handledning eller arbetsmiljö (t.ex. omplacering eller sjukdom av handledare),
 • konflikt mellan student och handledare.

Roller

Detta avsnitt innehåller i huvudsak samma information som ovan, fast uppdelad efter rollerna.

Obs:
Handledare och ämnesgranskare måste vara två olika personer (vid avdelningsinterna exjobb endast en rekommendation).
Ämnesgranskare och examinator måste vara två olika personer.
Handledare och examinator kan vara samma person.

Studenten

 • skaffar sig information om förkunskapskrav och regler kring examensarbete,
 • har i första hand ansvaret för att hitta ett exjobb som uppfyller kraven, samt en handledare,
 • utarbetar tillsammans med handledaren en specifikation,
 • letar själv rätt på en ämnesgranskare om det är bråttom att få exjobbet registrerat,
 • ansöker om antagning hos examinatorn / exjobbssamordnaren genom att överlämna
  1. blankett (ifylld av handledaren och studenten),
  2. bevis att förkunskaper uppfylls (ur Uppdok, evt. kompletterad med intyg över annan utbildning)
  3. specifikationen
  4. bevis på deltagande i den obilgatoriska kurstarten (gäller endast magister och masternivå),
 • gör jobbet
 • deltar och presenterar på ett mittkursmöte,
 • opponerar på ett annat exjobb (gäller endast vissa exjobb),
 • skriver rapport,
 • ger en muntlig presentation - en preliminär version av rapporten skall distribueras minst fem hela arbetsdagar innan presentationen,
 • följer riktlinjer för utformning, arkivering och publicering av rapporten.

Handledaren

 • är verksam vid den arbetsplats där arbetet utförs och har kompetens inom det aktuella området
 • utarbetar tillsammans med studenten en specifikation,
 • ansvarar för arbetsplats och arbetsredskap enligt specifikationen,
 • har vid behov kontakt med ämnesgranskaren (examinatorn), minst en gång,
 • handleder det dagliga arbetet med teknisk kompetens och råd,
 • hjälper studenten att hålla tidsplanen,
 • bistår vid skrivandet av rapporten och ger synpunkter på denna.
 • detta dokument sammanfattar handledarens uppgifter.

Ämnesgranskaren

 • granskar och godkänner specifikationen,
 • har regelbundet kontakt med studenten, samt vid problem eller ändringar i examensarbetet (se nedan),
 • har vid behov kontakt med handledare (minst en gång),
 • granskar rapportens upplägg i skrivandets initiala skede,
 • granskar en preliminär version av rapporten (med särskild vikt på ämnet och innehållet) ,
 • deltar i mittkursmnötet,
 • godkänner att den prliminära rapporten lämnas till examinatorn,
 • är närvarande vid presentation; godkänner presentation,
 • godkänner slutrapporten när alla synpunkter är inarbetade,
 • detta dokument sammanfatter ämnesgranskarens uppgifter.

Examinatorn

 • är examinator i högskoleförordningens mening och ytterst ansvarig för kursen Examensarbete inom ett visst program,
 • godkänner specifikationen,
 • deltar i mittkursmötet,
 • är närvarande vid presentationen av exjobb; godkänner presentation och opposition,
 • granskar rapporten (med särskild vikt på språk, presentation, och populärvetenskaplig del),
 • ger slutligt godkännande av arbetet.

Exjobbssamordnaren

 • kontrollerar specifikationen: bedömer om föreslagen uppgift följer riktlinjerna för det aktuella programmet och om studenten har förkunskaperna som behövs,
 • gör en mycket grov ämnesmässig granskning av specifikationen,
 • föreslår en ämnesgranskare(ämnesexaminator), med hjälp av ombud inom avdelningarna om sådan inte redan är utsedd,
 • kontrollerar att ett kontrakt (blankett) görs upp mellan student, handledare och ämnesgranskare; godkänner handledare och ämnesgranskare genom att skriva under blanketten,
 • ansvarar för att specifikationen och blanketten arkiveras,
 • ansvarar för att studenten registreras i Uppdok på kursen Examensarbete.
 • arrangerar ett mittkursmöte,
 • ansvarar för schemaläggning och annonsering av muntliga presentationer (med opposition)
 • ansvarar för rapportering av resultat i Uppdok,
 • ansvarar för att förmedla information om exjobb inom ämnet,
 • ansvarar för att föra statistik över examensarbeten inom institutionen,
 • ansvarar för att utbudet av exjobbsannonser på exjobbshemsidorna är aktuellt
 • annonserar muntliga presentationer inom institutionen,
 • lägger in rapporten i det digitala arkivet, DiVA (ej sekretessbelagda rapporter).
Uppdaterad  2015-05-31 01:36:34 av Anneli Folkesson.